Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Karli
Lambot
27.01.2013

Mõjuvõimuga kauplemise sätte sisustamine ja muud

Riigikohtu lahend nr 3-1-1-23-12 näitas ära, et mõjuvõimuga kauplemise säte karistusseadustikus on sisutühi. Seetõttu tuleks karistusseadustikus ümbersõnastada nii aktiivne kui ka passiivne mõjuvõimuga kauplemine kriminaakuriteona ja töötada välja selgem regulatsioon, millistele kuriteokoosseisudele tuleks seda rakendada.

Välistada tuleks Riigikogu liikme osalemine riigi osalusega äriühingu nõukogu töös. Põhiseaduse § 63 lõike 1 kohaselt ei tohi Riigikogu liige olla üheski muus riigiametis. Keelu eesmärk oleks tagada võimude lahusus ja vältida huvide konflikti ning anda Riigikogu liikmele võimalus kooskõlas seadusega keskenduda Riigikogus oma ülesannete täitmisele, iseäranis seadusloomele, ja olla sõltumatu.

Karistusseadustikus tuleks sätestada eraldi kuriteoliigina ametniku avalikku teenistusse võtmine väljaspool avalikku konkurssi. Samuti tuleks sanktsioneerida selline ametniku avalikku teenistusse nimetamine, kus leiab tõendamist, et seda on tehtud sugulussidemete ja grupihuvide eelistamisega või muudel juhtudel, kus on eelistatud avalikule huvile mingeid erapoolikuid huve.

Tuleks luua Riigikogu liikmete eetikakoodeks ning mehhanismid selle jõustamiseks. Toimiv analoog on olemas nt Eesti Advokatuuri näol.

Teatavasti lõpevad Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volitused peale jõustunud süüdi mõistvat kohtuotsust. Sama kehtib ka mistahes avaliku teenistuja suhtes. Sarnast suhtumist tuleks tegelikult rakendada ka erakondadele, ehk siis vastav erakond peaks jõustunud süüdi mõistva kohtuotsuse korral kuuluma kas koheselt sundlikvideerimisele või tuleks peatada mingiks kindlaks ajaks nende tegevus (analoogia ettevõtjatele rakendatava 3-aastase ärikeeluga). Erakonna puhul on ju tegu organiseeritud tegevusega, seega on erakonda süüdi mõistva kohtuotsuse korral leidnud enamasti tõendamist ka organiseeritud kuritegevus. Üldjuhul on aga Eesti karistusõigus suunatud kuritegelike ühenduste likvideerimisele.

Esimese ja teise astme kohtute haldamine tuleks lahutada riigi täitevvõimust (justiits-ministeeriumist) ning selle asenduseks tuleks luua iseseisev kohtuhalduskeskus. See looks eelduse kohtusüsteemi muutumiseks täielikult sõltumatuks täitevvõimust, sh võimalikust poliitilisest survestamisest.

Erinevate ametikohtade ja organisatsioonide sundparteistamist aitaks vähendada mehitamis- ja rahastamisprotsesside mehaanika muutmine avalikuks ja neutraalseks. Tuntud näide spordialaliitude politiseerumisest, kus paljud liidud püüavad endale leida juhiks tuntud poliitiku, kes omab juurdepääsu rahastamisallikatele. Kui spordialaliitude riigipoolne finantseerimine toimuks ainult läbi erapooletute ja pädevate sihtasutuste (näiteks Kultuurkapitali), siis surve leida spordiliidu juhiks poliitik, kes saab hästi läbi sponsor-riigiettevõtte nõukogu esimeestega, muutub tõenäoliselt väiksemaks.

K.L. väikese grupi nimel

Missing Missing Marektamm-5 Missing Missing Img_9504 Missing Missing Missing Vello Heli_koit Missing Missing Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing 76052_10150134996984908_7612480_n
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Sõltumatuse tagamine

+ Rahvaesindajate, eriti erakonnaliikmete vabaduse ja sõltumatuse tagamine on keeruline ning neid puudutavate erinevate olukordade sisu (seaduslikult) täpne määratlemine komplitseeritud. Mõjuvõimuga kauplemise reguleerimine üks säärasist situatsioonest, kus tõhusa sõnastuse leidmine raskendatud. Olen nõus, et praegune seadus pole piisav ja seda tuleks täpsustada.
+ Tuleks "Riigikogu liikme staatuse seaduses" täpselt kirjeldada, millised on Riigikogu liikme ametiga ühitamatud töö- ja teenistussuhted, mis lõpetada tuleb (2. ptk § 4). Näib, et osalemine riigi osalusega äriühingu töös võiks olla üks selliseid juhte. Loomulikult ei saa seaduses esitada ametikohtade loetelu, kuid võiks välja tuua põhialused, mille alusel seda otsustada.
+ Kuigi mõnikord on ametniku ametisse nimetamine tarvilikult kiireloomuline, tuleks igal juhul siiski korraldada avalik konkurss. Sugulussidemete piirmäära ja kildkondliku huvi määratlemine keeruline ja küsitav - raske objektiivselt seadustada.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar

Kohtusüsteemi lahusus

+ Põhimõtteliselt peaksid praegugi olema esimese ja teise astme kohtud oma otsustes vabad. Siiski võiks tagada selle täielikult ja seda kohtuhaldussüsteemi muutmisega. Siinkohal võiks täpsustada, missugune võiks olla selline reform in concreto.
+ Olen selle poolt, et ebaseaduslikke võtteid kasutavate erakondade suhtes tuleks rakendada sundabinõusid. Pooldaksin tegevuse peatamist või piiramist määratletud perioodiks. Praegused seadused seda aga ei võimalda. Tuleks välja töötada mehhanism, kuidas organiseeritud süstemaatilise kuriteole viitavad asjaolud võimaldaksid karistada lisaks teod teostanud üksikisikutele ka organiseeritud kuritegevust võimaldanud ja põhjustanud erakonnale.
+ Nõus mehitamis- ja rahastamisprotsesside mehhaanika muutmisettepanekuga. Lisaks tundub kummaline olukord, kus politiseeritus tagab parema ligipääsu rahani. Demokraatlikkus riigis võiks see ju teistmoodi olla ...
+ Pooldan riigikogulaste hea tava, eetikakoodeksi koostamist ning rakendamist.

link: muasaasu.wordpress.com/

Kaarel Vaidla
29. jaanuar

Eetikata võim on valija tujurikkuja!

Toetan ettepanekut esialgsena,mille viimistlemine on pika tee algus.Võimuladvikusse sattunud eetikata ja moraalita inimeste nutikus koos "eksimatute kohtunike" ja õigusest pakatavate komisjoni esimeestega on alati samm ees mistahes heast seadusest.Nagu dopingu tarvitajad oma püüdjatest!
Üks tõhusamaid vahendeid oleks paindlik ja hõlpsasti kasutatav ""Valitute" korralekutsumise ja väljavahetamise kord". Täna seda pole,ehk presidendi institutsiooni mõjuvõimu kasutades saaks selle koostamise kunagi käima panna!!! Kuivõrd selle mõjuvõimu otsimine ka õiglastel eesmärkidel võtab aega, on meil seni kasutada ainuke otsedemokraatia viis--"eksinutes" põletava häbitunde tekitamine.Tavaliselt on probleem selles,et pole mida tekitada!

Toomas Laanpere
31. jaanuar