Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Avo Avo
Blankin
28.01.2013

Võimuerakonnad on pannud Riigikogu rikkuma Põhiseadust

Juba aastaid toimub võimuerakondade vaikival kokkuleppel Riigikogus Põhiseaduse rikkumine - riigikogu liikmed töötavad riigiametites. Riigikogu eirab sellekohast Riigikohtu otsust.

Eesti Vabariigi Põhiseaduses on kirjas:
...
§ 64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.
Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse;
2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras;
4) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma;
5) tema surma korral. Riigikogu liikme volituste peatumisel või ennetähtaegsel lõppemisel astub seaduses sätestatud korras tema asemele asendusliige. Asendusliikmel on kõik Riigikogu liikme õigused ja kohustused.
...
Ülaltoodud paragrahv ütleb üheselt, et: Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
...1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse.
Kuna aga riigiasutusse tööleasunute asendusliikmeid ei ole määratud, siis pole ju ka Riigikogu poolt vastu võetud seadused ja ka Riigikogu ise legitiimsed.
Oleme olukorras, kus seaduste vastuvõtmisel osalevad kümmekond Põhiseaduses nimetatud lõppenud volitustega riigikogu liiget.
Samas ei näe Põhiseadus ja teised seadused ette eelnimetatud isikutele volituste ennistamist.

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma (21.01.13) istungil Riigikogu liikmete kuulumist riigi osalusega äriühingute nõukogudesse, kuid lükkas oma seisukoha kujundamise edasi.
„Riigikogu liikmete osalemine riigi äriühingute nõukogudes on avalikes huvides ja selles mõttes ei ole vastuolus põhiseadusega. Tuleb arvestada, et riik osaleb oma esindajate kaudu väga eriilmelistes ühingutes ja sihtasutustes ning riigikogu liikmete täielik eemaldamine oleks vastuolus avalikkuse ja seadusandja koostöö põhimõttega. Asjas parema selguse saamiseks vajab ilmselt täpsustamist „riigiameti“ mõiste,“ ütles Maruste.
/väljavõte põhiseaduskomisjoni protokollist; www.riigikogu.ee/
Kuidas edasi?
Esmalt peaks ikka järgima Eesti Vabariigi Põhiseadust ja Vabariigi Valimiskomisjonil määrata teisele riigitööle asunud riigikogu liikmete asemele uued asendusliikmed.
Siis on ka põhiseaduskomisjonil aega oma seisukohta kujundada.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing 2003.01.20.passipilt Vello Kass_ja_mnp_x Mina Vladimir_%c3%96%c3%b6pik_25_9_2010 Missing Missing Missing Missing Avo
Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile

Pigem selgituseks

Hr Olari Koppel kordab hr Maruste arvamust, kuid nii kaua, kui Põhiseaduse pügalaid täpsustav seadus puudub, ei tohi oma suva värgi avalik-õiguslik süsteem (sh ka seadusandja Riigikogu ise) Põhiseadusega vastuollu minna.
On ju kokku lepitud, et riigi avalik-õiguslik ruum peab elama seadustega määratud tingimuste-kohustuste jms järgi, neil puudub seaduste tõlgendamisõigus. Seaduse tõlgendamise õigus on vaid kohtul.
Antud geisi juhul on Riigikohus oma tõlgenduse andnud.

Avo Blankin
29. jaanuar

äriühingud ei ole riigiasutused

Äriühingud ei ole juriidilises mõttes riigiasutused ka juhul, kui äriühingute osalus kuulub riigile. Järelikult ei ole ka äriühingute nõukogu liikmed tööl mõnes teises riigiametis.
Teoretiseerides: kas riigigümnaasiumi hoolekogu (mingis mõttes siis nõukogu) liige, lapsevanem, on tööl riigiametis? Mõnedel hoolekogu otsustega kaasneb ka rahaliste kohustuste võtmine gümnaasiumile. Täpselt niisamuti, nagu riigiosalusega äriühingu nõukogu liige võtab oma otsusega varalisi kohustusi.

Olari Koppel
29. jaanuar