Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Koostöö
Kogu
31.01.2013

SA Eestimaa Looduse Fondi ettepanekud

Ettepaneku edastaja Liis Kuresoo e-posti teel:
• Lähtuda kõikide oluliste arengukavade, seaduste ja määruste eelnõude koostamisel Vabariigi Valitsuse kaasamise hea tava põhimõtetest. Eriti oluliseks peame varast teavitamist ja otsesuhtluse eelistamist ning konkreetse ja sisulise kaasamise kava paikapanemist. Eeskujuna võib välja tuua Justiitsministeeriumi ehitusseaduse ja planeerimisseaduse koostamise protsessi kaasamise põhimõtted ja ajakava: https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/?page_id=313
• Oluliste eelnõude puhul on tähtis, et põhimõttelised muudatused oleks võimalik läbi arutada kontseptuaalsel tasandil, st et nende jaoks oleks koostatud väljatöötamiskavatsus ja kontseptsioon.
• Laialt konsulteeritavate ja oluliste eelnõude puhul võiksid kõik eelnõu koostamisega seotud materjalid olla avalikud – sh laekunud seisukohad ja neile esitatud vastused, kohtumiste protokollid ja tulemused, edasine ajakava jne. Analoogselt ehitusseaduse ja planeerimisseadusega: https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/
• Igal juhul tuleb töörühmas arutletu protokollida ja selgelt fikseerida erinevate huvigruppide seisukohad, argumendid ja ettepanekud. See võimaldab otsusetegijal kaaluda erinevate seisukohtade vahel ning hinnata, kas mõne otsuse vastuvõtmiseks oleks vaja koguda veel lisainformatsiooni.
• Püüelda huvide tasakaalustatuse poole kaasatute ringis ning vältida olukordi, kus üks huvigrupp on selges vähemuses või enamuses. Koosolekute läbiviimine peab olema ametnike poolt metoodiliselt läbi mõeldud juba enne koosolekut: kui on oodata suurt hulka vastuoluliste seisukohtadega huvirühmi samale koosolekule, tuleks rakendada rühmatööd või muid modereerimise võtteid, et koosolek ei kujuneks "kisakooriks". Soovitame ministeeriumitel kaasamisega rohkem seotud ametnikke koolitada koosolekute juhtimise ja modereerimise alal või vajadusel kaasata professionaalseid moderaatoreid.
• Püüelda kõikvõimalikul moel kompromissi ja tasakaalustatud otsuse suunas. Kui üks huvigrupp on mõnele otsusele selgelt vastu, siis pakkuda välja alternatiivseid lahendusi. Erimeelsuste püsimisel tuleb need protsessis selgelt fikseerida.
• Vältida näilist ja sisutühja kaasamist. Näiteks kui ministeeriumi tasemel on otsused tehtud ning neid ei soovita enam muuta, ei ole mõtet iga hinna eest kaasamise protsessi läbi viia. Taoline praktika vähendab oluliselt huvigruppide motivatsiooni protsessides osaleda.
• Meediakajastused kaasamise ajal peavad olema põhjalikult läbi mõeldud ning erinevate huvigruppide nimel sõna võttes tuleb nende sisu igal juhul kooskõlastada.
Lähemalt on võimalik analüüsiga tutvuda Eestimaa Looduse Fondi koduleheküljel: http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/muud-looduskaitselised-tegevused/eko-koordineerimine/eko-eeskoste-hea-tava/kaasamispraktikate-analueues

Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile