Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Jaan
Aru
31.01.2013

Varia :"Euroopa Sotsiaalharta täiemahuline ratifitseerimine ja täitmine."

3. mail 1996 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Euroopa Sotsiaalharta parandatud ja täiendatud variandi. Kaitsmaks «kindlaks määratud sotsiaalseid õigusi, tõstmaks nende elatustaset ja suurendamaks sotsiaalset heaolu». Selle hartaga ühines Eesti Vabariik 4. mail 1998, riigikogus ratifitseeritud 31. mail 2000.
Aga mitte täielikult. Mõned artiklid, mida ülepea on 31, on veel ratifitseerimata, mõned valikuliselt.
18. Põhjendatud majanduslikest või ühiskondlikest kaalutlustest tulenevaid piiranguid arvestades on kõigi lepingupoolte riikide kodanikel õigus tegelda mis tahes teise lepingupoole territooriumil mis tahes tulundustegevusega võrdsetel alustel selle kodanikega.

23. Igal vanuril on õigus saada sotsiaalset kaitset.

26. Kõigil töötajatel on õigus väärikale kohtlemisele töökohal.

30. Igaühel on õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest.

31. Igaühel on õigus eluasemele.

Teistes artiklitest on jäetud mõni punkt ratifitseerimata või siis kinnitatud reservatsioonidega. Nii on näiteks artiklis 2 «Õigus õiglastele töötingimustele» punkt, mis kohustab kõrvaldama ohtlikele või tervistkahjustavatele kutsealadele omaseid ohtusid, ja kui neid ohtusid pole veel võimalik kõrvaldada või piisavalt vähendada, tagama sellistel kutsealadel hõivatud töötajate tööaja lühendamise või tasustatava lisapuhkuse.
Artiklis 4, «Õigus saada õiglast töötasu», on ratifitseerimata esimene punkt, mis kohustab «tunnustama töötajate õigust saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme».
Artikkel 8. «Töötavate naiste õigus emaduse kaitsele» punkt 2, mis tunnistab ebaseaduslikuks, kui tööandja teatab naistöötajale töölepingu lõpetamisest pärast tööandjale rasedusest teatamist ning enne rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, või selle, et tööandja teatab naistöötajale töösuhte lõpetamisest, kui etteteatamistähtaeg lõpeb nimetatud ajavahemiku kestel, on Eestis lisaklausliga, et seda ei tõlgendata absoluutse keeluna. Erandit võib teha, kui töötava naise süüline käitumine õigustab töösuhte lõpetamist, kui ettevõte lõpetab tegevuse või kui töölepingus ette nähtud töötamise aeg on lõppenud.

Millal siia hakatakse täitma Euroopa Sotsiaalhartat täies mahus ? Siiani on kõik katsed riigikogus seda teemat arutada reformierakonna ja tema liitlaste poolt tagasi lükatud. Seda teemat kergitanud rahvuslased kes on eesti elust üleüldse eemale tõrjutud tembeldati kiiresti teemat arendades rahva vaenlasteks.

Missing Reet_karro
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile