Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Uudiseid saab lugeda siit >>
Ettepanekute kogumineJaanuar 2013   AnalüüsVeebruar 2013   ArutelupäevAprill 2013   SeadusemuudatusedAprill 2013
RU EN

Suur aitäh kõigile kes osalesid ja pakkusid välja ideid Eesti demokraatia arendamiseks.

Veebruari teises pooles hakkame siinsamas avalikustama analüütikute ja ekspertide töö tulemusi.

Missing Rein
Ets
09.01.2013

MAAKONDADE TASANDI HALDUSREFORM SIDUDA VALIMISRINGKONDADEGA

Eesti riiklikus halduskorralduses pole valdkonda kus arenduste juures poleks takistavaks asjaoluks eestlaste rahvusriigile ebakohane ENSV rajoonide piire järgiv maakondlik jaotus. Probleeme on kohalike omavalitsuste (valdade) tasandi haldusreformi läbiviimisel, haridussüsteemi reformimisel, haiglate võrgu ratsionaalsel korraldamisel jne. Segadusi on ka korrakaitse ja päästeteenistuse korralduses ning regionaalsete arenduste, ääremaastumise ning isegi lõimumise protsesside kavandamisel. Sarnane ebamäärasus valitseb ka valimisringkondade moodustamisel. Eesti rahvusriigi, eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutliku arengu tagamiseks on igati otstarbekas teha maakondliku tasandi haldusreform taaskehtestades juba muinasajas lähtuvalt kujunenud põliskultuurilisi ja looduslikke eripärasid arvestav maakondlik administratiivjaotus. Tänaseks kujunenud oludes on Eestis optimaalne moodustada 6 sisuliselt muinasmaakondadega ühtelangevat maakonda. Need omavahel veidi erinevate meelelaadide ning keelemurrete ja pärandkultuuriga maakonnad oleks ühtlasi ka valimisringkonnad, millele lisanduks Tallinn.
Seega oleks valimisringkondi seitse:
1. Harju; 2. Tallinn; 3. Viru; 4. Tartu; 5. Võru; 6. Pärnu; 7. Lääne.

Valimisringkonnast võiks riigikokku kandideerida selles maakonnas registreeritud elukohaga Eesti kodanikud. Erakondade ja teiste erakondadega võrdväärselt tunnustatud mittetulundusühingute kandidaatide ning üksikkandidaatide registreerimisel tuleks kandideerimisdokumentides tõendada oma seotust antud maakonnaga (elu- või sünnikoht, kinnisvara…). Nii säilib riigikogu liikmel kindel seos oma valimisringkonna (maakonna) valijatega ja võimalus aruandluseks selgelt piiritletud valijaskonna ees. Riigikogu asendusliikmed tuleksid sama ringkonna kandidaatide nimekirjast.

Maakondlikult piiritletult saaks korraldada ka rahvaalgatuslikke poliitilise tahte avaldusi. Maakonnas on lihtne korraldada ka piirkondlikke kordusvalimisi, kui need mingil põhjusel vajalikuks osutuvad.

Erakondade kandidaatide üleriigilised nimekirjad ja ülejäävate häälte liitmise tulemusena kujunevate kompensatsioonimandaatide jaotamise kord seejuures ei vaja muutmist. Tõenäoselt osutuks kompensatsioonimandaadiga valituks keegi Tallinna ringkonna kandidaatidest, mis oleks ka küllaltki õiguspärane tulemus.

Koos maakondliku tasandi haldusreformiga on otstarbekas optimeerida ka Vabariigi Valitsuse struktuuri ning viia osa riiklikke ametkondi maakondadesse. Samuti tuleks ametkondi ja ametnike arvu oluliselt piirata. Kohaliku majanduse ja regionaalse arengu optimaalsemaks korraldamiseks oleks otstarbekas metsandus ning maavarad, koos põllunduse ja muu kohaliku tegevusega, koondada ühtse Maamajanduse ministeeriumi haldusesse. Seejuures võiks arendusi pärssivate ametnikkondadega Keskkonnaministeeriumi likvideerida viies inspektsioonid üle Siseministeeriumi haldusalasse.

Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Missing Missing
Miks peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile
Miks ei peaks seda mõtet toetama?
Pikem selgitus märki kasutada
Lisa link veebisaidile